Košík

Dedičské konanie sa môže začať na základe oficiality, alebo aj na návrh. Konanie možno podľa krokov rozdeliť do niekoľkých fáz.

 1. Príprava dedičstva
 2. Prejednanie dedičstva
 3. Ukončenie dedičského konanie

 

Príprava dedičstva

Účelom prípravy dedičstva je zistiť všetky potrebné informácieskutočnosti týkajúce sa dedičského konania. Notár musí predbežne prešetriť vec a urobiť nasledovné úkony.

 • Zistiť okruh oprávnených dedičov.
 • Zistiť, či poručiteľ nechal závet alebo sa bude dediť zo zákona. Pokiaľ nechal závet, je potrebné zistiť jeho obsah a stav.
 • Nariadenie neodkladných úkonov. Najmä súpis vecí, ktoré sa týkajú konania, zverenie osobných vecí manželovi/ke a pod.
 • Zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva. Najmä zabezpečenie bytu, domu alebo iných priestorov, založenie vecí do úschovy u notára.
 • Ustanovenie správcu dedičstva.

 

Prejednanie dedičstva

 V tejto fáze notár vydá upovedomenie o dedičskom konaní oprávneným dedičom. Upovedomenie sa vykonáva ústne do zápisnice alebo sa doručí do vlastných rúk (doporučene). Upovedomenie predstavuje čisto formálny úkon, notár upovedomí dedičov o nasledovných veciach.

 • O ich dedičskom práve.
 • O možnosti odmietnuť dedičstvo do 30 dní od upovedomenia (dobu možno predĺžiť, z dôležitých dôvodov)
 • O náležitostiach, účinkoch a následkoch odmietnutia dedičstva

Ďalšie úkony sa vo veci sa môžu vykonávať až keď je preukázané, že možnosť potencionálnych dedičov odmietnuť zanikla.

 

Ukončenie dedičského konania

Treťou fázou sa konanie o dedičstve končí. Notár ako súdny komisár udá uznesenie o dedičstve ktorým potvrdzuje nasledovné.

 • Potvrdí nadobudnutie dedičstva jednému alebo viacerým dedičom.
 • Potvrdí odúmrť štátu, ak dedičstvo nenadobudol žiadny dedič.
 • Schváli dohodu dedičov o vysporiadaní, ak neodporuje zákonom alebo dobrým mravom. Takáto dohoda sa musí týkať celého dedičstva, nie len jeho časti, súčasťou môže byť aj zodpovednosť za dlhy poručiteľa. Zmluvnými stranami musia byť všetci dediči.
 • Schváli dohodu dedičov a veriteľov o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov.
 • Potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa výšky nadobudnutých dedičských podielov, ak nedošlo k inej dohode dedičov.
 • Vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol, pričom nemôže rozhodnúť svojvoľne.
 • Neschváli dohodu o vysporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa výšky dedičských podielov zo zákona alebo vykoná vysporiadanie.

 

Ako dlho trvá dedičské konanie

Civilný mimosporový poriadok neurčuje v konaní o dedičstve žiadne lehoty, ktoré by notár ako súdny komisár musel dodržiavať. Avšak súd, ktorý poveruje notára, v rozhodnutí uvedie lehotu, v ktorej by sa dedičské konanie malo skončiť. Zväčša ide o lehotu 6 mesiacov.