Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.nacenovac.sk

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Predávajúcim je BEDES Reality s.r.o., so sídlom B. Björnsona 141/30, 971 01 Prievidza, IČO: 52 068 463, DIČ: 2120878419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 37381/R B, email: ………….., telefónne číslo: ………… (ďalej len „predávajúci“).
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.nacenovac.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.nacenovac.sk.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
 6. Spotrebiteľom je každý Kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetového obchodu a má zverejnené v ponuke na Internetovom obchode. Ide o službu stanovenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti určenej kupujúcim.

 

 1. Odkazy

 

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.

 

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady služieb

 

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke kupujúceho.

 

 1. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na:

 

 1. Rozsah, kvalitu a správnosť poskytnutej služby
 2. Včasnosť poskytnutia služby
 3. Správnosť ceny za službu

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: BEDES Reality s.r.o., so sídlom B. Björnsona 141/30, 971 01 Prievidza, alebo emailom na adresu: …………. Kupujúci môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle predávajúceho.
 2. Pri uplatnení reklamácia vyplní kupujúci reklamačný protokol, ktorý je kupujúcemu sprístupnený v Internetovom obchode predávajúceho alebo iným spôsobom oznámi predávajúcemu reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle kupujúci predávajúcemu spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 3. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej s predávajúcim a bude mu vrátená plná suma, ktorú za službu zaplatil.
 5. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 6. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením kúpnej ceny za službu, vyplatením zľavy z kúpnej ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na poskytnutie náhradnej služby , na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode predávajúceho dňa ……………
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho.

 

Na stiahnutie

Reklamačný formulár na stiahnutie
Formulár na odstúpenie od zmluvy