Košík

Dedičské konanie je súdnym konaním. Na jeho výkon je poverený notár, ktorý na základe poverenia príslušného súdu vedie dedičské konanie v postavení súdneho komisára.

Notára pri takomto úkone si nie je možné vybrať. Prideľuje ho príslušný súd na základe Rozvrhu práce. Príslušnosť súdu je daná posledným trvalým bydliskom poručiteľa.

(Dedičské konanie je upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“) v ustanoveniach § 158 a nasledujúce.)

Súd začne konanie na základe návrhu po doručení úmrtného listu (návrh na dedičské konanie), ale aj bez návrhu, keď sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Dediť možno zo zákona alebo zo závetu. Platný závet má vždy prednosť pre dedením zo zákona. Pokiaľ závet nezahŕňa celé dedičstvo, resp. absentuje úplne, postupuje sa dedením zo zákona. Ak poručiteľ nezanechá závet a nemá žiadnych dedičov, dedičstvo ako odúmrť pripadne štátu.

 

Dedenie zo závetu

Závet (testament) je posledná vôľa poručiteľa, v ktorej poručiteľ nakladá so svojim majetkom. Ustanovuje dedičov a ich podiely na hnuteľnom aj nehnuteľnom majetku. Ak nie sú podiely v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

V závete poručiteľ nesmie vynechať tzv. Neopomenuteľných dedičov, ktorími sú maloletí a plnoletí potomkovia poručiteľa. Neopomenuteľní dediči svoj podiel dostanú aj pokiaľ nie sú v závete spomenutí. Poručiteľ môže vydediť neopomenuteľných dedičov jedine prostredníctvom vydedenia.

Závet takisto nesmie obsahovať žiadne podmienky, ktoré určujú v akých prípadoch má dedič nárok na dedičstvo. ( napr.: Darujem môj dom synovi Adamovi, ak ho nepredá po dobu 20 rokov.)

Závet môže byť napísaný v 3 formách:

  • Vlastnou rukou. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
  • inej písomnej forme (na počítači, písacom stroji alebo iným spôsobom). Ak závet nie je napísaný vlastnou rukou, musia ho okrem poručiteľa podpísať aj dvaja svedkovia. Súčasne musí poručiteľ pred svedkami vyhlásiť, že listina obsahuje poslednú vôľu.
  • Vo forme notárskej zápisnice u notára.

Odporúčame poslednú formu závetu, môžete tým predísť strate alebo úmyselnému zničeniu závetu.

 

Dedenie zo zákona

Dedenie zo zákona nastupuje, pokiaľ poručiteľ nezanechal platný závet alebo ak sa závet týka iba časti dedičstva.

Pri takomto dedení prechádza majetok poručiteľa na osoby, ktoré sú určené zákonom. Tieto osoby sú rozdelené do štyroch skupín. Toto rozdelenie na skupiny sa odvíja od blízkosti pokrvného príbuzenstva a je podrobne určené. V jednoduchosti, ako prvý dedia najbližší až potom vzdialenejší príbuzní.

  • Prvá dedičská skupina

V prvej skupine dedia poručiteľove detimanžel/ka. Každý z nich rovnakým dielom.

Ak niektoré dieťa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti, alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

  • Druhá dedičská skupina

Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel/ka, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

V druhej skupine dedia všetci rovnakým dielom, manžel/ka však vždy najmenej polovicu dedičstva.

  • Tretia dedičská skupina

Ak nededí manžel/ka ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Každý zo zúčastnených dedí rovnakým dielom. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom ich deti.

  • Štvrtá dedičská skupina

Ak žiadny dedič z tretej skupiny nededí, dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa. Ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

 

Dedenie dlhov

Dedič zodpovedá aj za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, ale iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak je dedičov viac, dedia dlhy v pomere tak, ako dedičstvo nadobudli.

 

Kto nemôže byť dedičom?

Nespôsobilým pre dedičstvo sa osoba stáva ak:

  • sa osoba dopustila úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi/ke, deťom alebo rodičom,
  • sa osoba dopustila zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Takáto osoba môže ďalej dediť, len v takom prípade ak mu poručiteľ tento čin odpustil,
  • ak bola osoba vydedená právoplatnou listinou o vydedení.

 

Dedič môže dedičstvo odmietnuť, ale len ako celok. K odmietnutiu nemôže dedič pripojiť žiadne podmienky ani výhrady.

Odmietnutie dedičstva možno urobiť ústnym vyhlásením na súde (u notára) alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd. Je tak možné urobiť do 30 dní keď prišiel dedičovi oznam o práve dedičstvo odmietnuť. Takéto odmietnutie nie je možné odvolať.

Odmietnutie dedičstva nie je totožné so vzdaním sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča. V prípade ak dedič dedičstvo odmietne, do dedenia nastupujú jeho právni nástupcovia.

 

Uznesenie o dedičstve

Po vykonaní všetkých potrebných krokov dedičské konanie ukončí súd (notár) vydaním osvedčenia o dedičstve. Osvedčenie obsahuje označenie súdneho komisára (notára), označenia dedených vecí, účastníkov konania, výšku podielov a pod..

Osvedčenie je potrebné na ďalšie úkony nasledujúce po dedení. Predaj nehnuteľnosti, predaj hnuteľného majetku, zrušenie účtu v banke atď..
Proti osvedčenie o dedičstve je možné odvolať sa do 15 dní od prevzatia osvedčenia.