Košík

Poplatky spojené s dedičským konaním sa odvíjajú od celej hodnoty dedeného majetku. Do dedičstva môže spadať množstvo hnuteľných aj nehnuteľných vecí. Najčastejšie je dedená nehnuteľnosť, preto si poplatky ukážeme práve na nej.

Štandardne sa platia dva poplatky.

  • Poplatok notárovi za prejednanie dedičstva.
  • Súdny poplatok.

 

Poplatok notárovi

 Poplatok notárovi sa odvíja od hodnoty nadobúdaného dedičstva.  Avšak najnižší poplatok je vo výške 23€. Ku každej sume sa pripočítajú hotové výdavky notára a DPH (ak je jej platcom).
Pokiaľ je dedičov viac, poplatok platí každý v závislosti od pomeru dedeného majetku.

Hodnota dedičstva % odmena
Z prvých 3.300€ 2%
Z presahujúcej hodnoty do 16.500€ 1%
Z presahujúcej hodnoty do 33.100€ 0,7%
Z presahujúcej hodnoty do 99.500€ 0,4%
Z presahujúcej hodnoty do 663.800€ 0,2%

Výška dedičstva nad 663 800€ sa do základu odmeny už nezapočítava.

Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

 

Súdny poplatok

Za vykonanie dedičského konania sa notárovi platí aj súdny poplatok, ktorého výška takisto závisí od hodnoty dedičstva. Najviac však sumou 165,50€.

Hodnota dedičstva Odmena
Z prvých 3.319€    6.50€
Z presahujúcej hodnoty do 9.958€ 16.50€
Nad 9.958€ 0,2%

 

Hodnota dedičstva

Určenie hodnoty dedenej nehnuteľnosti je možné odhadom trhovej hodnoty nehnuteľnosti alebo znaleckým posudkom.

Odhad trhovej hodnoty nehnuteľností môže vykonávať každá certifikovaná realitná kancelária. Takýto odhad je vo väčšine prípadom dostačujúci pre dedičské konanie. Pokiaľ by mal notár výhrady, môže požiadať o vyhotovenie znaleckého posudku.