Obchodné podmienky

Internetového obchodu www.nacenovac.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi BEDES Reality s.r.o., so sídlom B. Björnsona 141/30, 971 01 Prievidza, IČO: 52 068 463, DIČ: 2120878419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 37381/R (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb, ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. Kontakt na predávajúceho je: email: bernath@bedes.sk, telefónne číslo: 0911 934 454
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.nacenovac.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetového obchodu a má zverejnené v ponuke na Internetovom obchode. Ide o službu stanovenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti určenej kupujúcim. Predávajúci poskytuje tiež služby v zmysle § 206 zákona č. 160/2015 Z.z . Civilný sporový poriadok. Predávajúci prehlasuje, že nie je znalcom v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z., že neposkytuje znaleckú činnosť v zmysle uvedeného zákona č. 382/2004 Z. z. a že službou ani výsledkom služby nie je znalecký posudok v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

 

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: bernath@bedes.sk Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

 

 1. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“) zo strany kupujúceho, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. K akceptácii objednávky služieb zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke služieb.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 4. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

 

III. Cena za služby a platobné podmienky

 

 1. Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „cena za služby“) je uvedená samostatne pre každú službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena služby je konečná a nebudú k nej účtované žiadne ďalšie poplatky, dane ani iné náklady.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 4. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené ceny akceptuje. V cene za služby sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, ako aj akékoľvek iné náklady súvisiace s dodaním výsledku služieb. Žiadne takéto náklady nebudú kupujúcemu účtované nad rámec ceny za služby uvedenej v internetovom obchode predávajúceho.

 

 1. Spôsoby platby

 

 1. Za služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.
 2. Platba za služby nie je Predávajúcim spoplatnená.
 3. Daňový doklad bude kupujúcemu bude doručený na emailovú adresu uvedenú v objednávku do 48 hodín odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

 1. Poskytnutie služieb

 

 1. Predávajúci poskytne službu do 48 hodín od úhrady ceny za službu a poskytnutia všetkých dokumentov a informácií potrebných pre poskytnutie služby.
 2. Dokumenty a informácie potrebné pre poskytnutie služby budú predávajúcim oznámené kupujúcimi emailom na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 3. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu služby v objednanom rozsahu a včas, spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 4. Poskytnutie služieb je uskutočnené odoslaním výsledku služieb (stanovenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti), ktoré si kupujúci objednal. Odoslanie sa uskutoční, v závislosti od voľby kupujúceho, jedným z nasledovných spôsobov:

 

 1. a) Predávajúci odošle kupujúcemu výsledok objednaných služieb v tlačenej podobe na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Ak kupujúci neuvedie adresu na doručenie výsledku služieb, zašle výsledok služieb na adresu bydliska alebo sídla kupujúceho.

 

 1. b) Predávajúci odošle kupujúcemu výsledok objednaných služieb elektronicky vo formáte .pdf na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke služieb.

 

 

 1. Výsledok služieb (stanovenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti) bude obsahovať označenie nehnuteľnosti (podľa údajov poskytnutých kupujúcim), list vlastníctva aktuálny ku dňu vyhotovenia, trhovú hodnotu nehnuteľnosti a dátum ku ktorému bola trhová hodnota nehnuteľnosti stanovená.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že nie je znalcom v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z., že neposkytuje znaleckú činnosť v zmysle uvedeného zákona č. 382/2004 Z. z. a že službou ani výsledkom služby nie je znalecký posudok v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z.
 3. Trhová hodnota nehnuteľnosti bude vychádzať z údajov poskytnutých predávajúcemu zo strany kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady poskytnutej služby v dôsledku nesprávnych alebo neúplných informácií poskytnutých mu kupujúcim.

 

 1. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: BEDES Reality s.r.o., so sídlom B. Björnsona 141/30, 971 01 Prievidza.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje odstupuje, meno a priezvisko, adresu predávajúceho a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 7. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).
 8. Predávajúci informuje kupujúceho, že odoslaním objednávky služieb a úhradou ceny za služby, vyjadruje kupujúci súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy v 14-dňovej lehote podľa tohto článku a § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. Predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že udelením súhlasu podľa predchádzajúcej vety a úplným poskytnutím služby zo strany Predávajúceho kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy v 14-dňovej lehote podľa tohto článku a § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z.

 

VII. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený v Internetovom obchode predávajúceho.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa ……………………..