Košík

Podľa zákona je vo všeobecnosti potrebné platiť daň za predaj nehnuteľnosti, ktorú vlastníme menej ako 5 rokov. Ak by sme však chceli predávať zdedenú nehnuteľnosť, platia tam pre daňovú povinnosť špecifické pravidlá, ktoré si objasníme nižšie.
Záleží na tom, v akom rodinnom vzťahu ste boli s poručiteľom, čiže so zomrelou osobou, po ktorej dedičstvo nadobúdate.

 

Dedenie v priamom rade

Medzi dedičov v priamom rade patria predkovia, potomkovia a manžel/ka (starí rodičia, rodičia, deti).

V tomto prípade je dedič oslobodení od dane, ak mal poručiteľ nehnuteľnosť vo vlastníctve viac ako 5 rokov. Ak bol poručiteľ vlastníkom nehnuteľnosti menej ako 5 rokov, dedič nie je oslobodení od dane. V tomto prípade bude oslobodený až keď uplynie doba 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do dedičovho vlastníctva.

  • Ak deti zdedia dom po otcovi, ktorý ho vlastnil pred jeho smrťou viac ako 5 rokov, pri následnom predaji oslobodené od dane.
  • Ak deti zdedia dom po otcovi, ktorý ho vlastnil pred jeho smrťou menej ako 5 rokov, nie pri následnom predaji oslobodené od dane.

 

Dedenie v nepriamom rade

Medzi dedičov v nepriamom rade patria všetci ostatní dediči (sestra, brat, ujo, teta a pod.)

V tomto prípade je dedič oslobodení od dane až po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia do vlastníctva.

Dôležité je, že pri dedení sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa, nie až vkladom do katastra nehnuteľnosti ako je pri zmluvnom prevode.

 

Daň z nehnuteľnosti

Ak dedič nie je oslobodení od dane z nehnuteľnosti vzniká mu povinnosť priznať tento príjem v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné obdobie. Základ dane z tohto druhu je príjem znížený o daňové výdavky. Do daňových výdavkov sa zahrňujú výdavky uvedené v § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Výdavkom pri dedení bude cena nehnuteľnosti zistení pri jej nadobudnutí pričom tu rozlišujeme dva druhy ceny.

  • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením do 31.12.2015  je vstupnou cenou reprodukčná obstarávacia cena (cena stanovená v osvedčení o dedičstve).

Je to cena, akú by mala nehnuteľnosť v dobe keď sa o ňom účtuje. Väčšinou ide o odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorý je vykonaný v čase keď sa nehnuteľnosť dedila.

  • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 31.12.2015 je výdavkom tzv. všeobecná cena podľa Občianskeho súdneho poriadku (cena uvedená v uznesení o dedičstve)

Daň sa však neplatí z celej predajnej ceny, ktorú dedič predajom získa. Tento príjem je možné znížiť o daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov. V prípade nehnuteľností získaných dedením je daňovým výdavkom vstupná cena zdedenej nehnuteľnosti, teda všeobecná cena nehnuteľnosti nadobudnutej dedením. Takisto je ju možné ponížiť o náklady spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti.

  • Ak dedič, ktorý nie je oslobodený od dane z nehnuteľnosti predá nehnuteľnosť za 100.000€ a v uznesení/osvedčení o dedičstve bola stanovená cena na 75.000€, daň bude splatná iba z rozdielu 25.000€.